logo
Instalater Praha

1 Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Zenvest s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha, IČ: 09274456, (dále jen „zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) .


Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.


Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2 Uzavření Smlouvy

K uzavření Smlouvy dochází buď uzavřením písemné smlouvy podepsané oběma, zhotovitelem i objednatelem, nebo přijetím nabídky zhotovitele ze strany objednatele, a to na základě písemné, e-mailové, telefonické nebo ústní objednávky.


Předmětem smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele realizovat zakázku, tj. vykonat všechny stavební a montážní práce včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení (dále též „Dílo“). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a řádně zaplatit cenu Díla v dohodnutých termínech.3 Odstoupení od Smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné okamžikem, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.


Objednatel může odstoupit od smlouvy v průběhu opravy nebo údržby provedené v místě určeném objednatelem na jeho žádost, nicméně do okamžiku jejího ukončení je povinen zaplatit cenu již proběhlého plnění ze strany zhotovitele po protokolární inventarizaci.


Po provedení veškerých oprav již nemůže objednatel odstoupit; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.


Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.


Zhotovitel může také od smlouvy odstoupit v případě vážného porušení povinností objednatelem, a to zejména v případě pozdního dodání podkladů ze strany objednatele nutných k provedení Díla.4 Cena


4.1 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.


4.2 Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům, a to až do výše 100 % z předběžné ceny Díla.


4.3 Předběžnou cenu díla stanovuje zhotovitel odhadem. Konečná cena Díla bude záležet na rozsahu skutečně provedených prací a dodávek potřebných pro realizaci Díla. Objednatel souhlasí, že Cena díla bude vyčíslena Zhotovitelem až po dokončení Díla.


4.4 Sazby práce a služeb
a) Hodinová sazba instalatéra: 900 Kč za jednoho technika za hodinu práce.
b) Hodinová sazba topenáře: 1100 Kč za jednoho technika za hodinu práce.
c) Doprava po Praze: 600 Kč.
d) Hodinová sazba hledání úniku vody: 3500 Kč za hodinu práce.
e) Nástup technika: Od 2000 Kč, v závislosti na specifikaci práce.


4.5 Započatá hodina a čekání Každá započatá hodina práce, včetně čekání na zákazníka, se počítá a účtuje podle uvedených sazeb.


4.6 Orientační povaha ceníku Tento ceník je pouze orientační a slouží jako přibližný odhad nákladů. Cena práce se může zvýšit v závislosti na složitosti práce, pracovních podmínkách, použitých materiálech a dalších relevantních faktorech. Firma si vyhrazuje právo upravit ceny v souladu s těmito okolnostmi a bez předchozího upozornění.5 Termín plnění

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.6 Vadné a pozdní plnění

Objednatel je povinen prohlédnout dílo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na díle, neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li objednatel u díla vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zhotoviteli neprodleně oznámit.


Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo

a) na odstranění vady dodáním nového díla bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou díla,

c) na přiměřenou slevu z ceny díla

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla.


Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z ceny díla nebo neodstoupí od smlouvy, může zhotovitel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může zhotovitel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí objednateli způsobit nepřiměřené náklady.


Pro vady díla zjištěné po době předání díla platí záruční doba 24 měsíců.


Pro uznání reklamace je Objednatel povinen reklamovat Dílo u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, na email Zhotovitele, který nalezne na webových stránkách www.instalater24.cz.


Zhotovitel je povinen dát Objednateli oznámit do 30 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává.7 Záruka a odpovědnost

Zhotovitel poskytuje objednateli následující záruky na poskytnuté služby:


a) V případě výměny náhradního dílu: 12 měsíců záruka na materiál a 12 měsíců záruka na práci.


b) V případě opravy bez výměny náhradního dílu: Záruka se na tuto službu neposkytuje.


c) V případě montáže nového zařízení: Záruka na zařízení podle záručních podmínek výrobce zařízení, a 24 měsíců záruka na provedenou montáž.


d) Na službu čištění kanalizačního potrubí záruka se neposkytuje.


e) V případě dodání materiálu objednatelem záruka na práci a na materiál se neposkytuje


Záruka na materiál a práci se vztahuje pouze na vady, které se projeví v průběhu záruční doby.


Pro uplatnění záruky je nutné, aby byla vada prokázána a oznámena zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění.


Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím, neoprávněnými zásahy do zařízení či služeb, či jinými vnějšími faktory mimo kontrolu zhotovitele.8 Jiná ustanovení

Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami, přírodními katastrofami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně zhotovitele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže objednatel odmítnout.


Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími. VOP jsou základními podmínkami zhotovení díla pro objednatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

​ ​
✅ Odesláno